Návraty

 

Pokud objednané zboží* nesplňuje vaše očekávání nebo jste si objednali špatnou velikost, můžete zboží vrátit. Níže najdete, jak zaevidovat vrácení a jak zboží vrátit. Náklady na dopravu jsou na váš vlastní účet. Kupní cenu a případné náklady na dopravu za cestu tam (z našeho skladu) vám vrátíme do 5 pracovních dnů od obdržení produktu.

*Není možné vrátit položky speciálně objednané nebo sestavené pro vás.

Registrujte zpáteční zásilku
Vrácení můžete zaregistrovat na info@trailerplus.cz
Následně obdržíte dokument, který můžete přiložit ke zpětné zásilce.

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezmete zboží do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (TrailerPlus.nl) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například písemně poštou nebo e-mailem). K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nejste však povinni tak učinit. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Důsledky odvolání

Pokud smlouvu odvoláte, obdržíte všechny platby, které jste do tohoto okamžiku uhradili, včetně nákladů na doručení (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené) neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů poté, co jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jste provedli původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám taková náhrada nebude účtována.

Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat bezodkladně, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Jste včas, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení ponesete Vy, odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku používání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. určit zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitelský nákup, který se týká dodání:

- výrobky vyrobené podle spotřebitelských specifikací, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu;
- produkty, které se rychle kazí nebo které mají omezenou trvanlivost;
- výrobky, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a u kterých byla po dodání porušena pečeť;
- produkty, které byly po dodání ze své podstaty nenávratně smíchány s jinými položkami;
- zvukové a obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;


Zpáteční adresa
Zpáteční adresu a potřebné dokumenty obdržíte po zaevidování zásilky na info@trailerplus.cz